O Kościele

Kościół Chrześcijańskokatolicki powstał jako odpowiedź na wyzwania pozostawione przez niepodzielony Kościół pierwszego tysiąclecia. Jesteśmy Kościołem chrześcijańskim, który oddaje cześć Bogu poprzez siedem sakramentów. Jesteśmy Kościołem otwartym na dialog z innymi wspólnotami, “abyśmy byli jedno” (J 17, 21).

Jako Kościół stoimy wiernie na straży prawd objawionych w Piśmie Świętym, postanowień i deklaracji sformułowanych przez Sobory Ekumeniczne w Nicei, Konstantynopolu, Efezie i Chalcedonie. Więcej na temat wiary naszego Kościoła znajdziesz w dokumentach które znajdziesz na naszej stronie.

Kościół Chrześcijańskokatolicki w RP w 2020 roku objął opieką duszpasterską wspólnotę Kościoła Miłosiernego Boga w Lublinie, odpowiadając na potrzeby duszpasterskie wewnątrz tej wspólnoty.

Nasz Kościół korzysta z tekstów liturgicznych starokatolickich Kościołów zrzeszonych w Unii Utrechckiej. W zakładce Czytelnia udostępniliśmy tekst Liturgii Eucharystycznej ze stałymi częściami Mszy Świętej, który pozwoli nowoprzybyłym bardziej świadomie uczestniczyć w Liturgii.

Na czele Kościoła stoi jego Zwierzchnik – bp Marcin Zdzisław Puchała.

Tradycja Kościoła

Po wyodrębnieniu się Kościoła Chrześcijańskokatolickiego ze struktur ukraińskiego prawosławia i zorganizowaniu wspólnoty w odrębne wyznanie, Kościół Chrześcijańskokatolicki zaczął nawiązywać kontakty z Kościołami starokatolickimi z Włoch oraz Kanady, które uznają depozyt pierwotnego Kościoła – na wzór Kościołów Starokatolickich zrzeszonych w Unii Utrechckiej.

Unia Utrechcka została utworzona 24 września 1889 roku, jako związek niezależnych starokatolickich Kościołów. Podstawowym dokumentem doktrynalnym wspólnoty starokatolickiej jest ” Deklaracja Utrechcka Biskupów Kościołów Starokatolickich” określająca, że jej sygnatariusze zachowują “wiarę starego Kościoła, tak jak wyrażona ona została w ekumenicznych symbolach i w powszechnie uznanych dogmatycznych orzeczeniach Soborów ekumenicznych niepodzielonego Kościoła pierwszego tysiąclecia”. Deklaracja odrzuca m.in. watykańskie dekrety z 18 lipca 1870 roku o nieomylności i uniwersalności jurysdykcji papieża. Członkowie Unii Utrechckiej zachowują starokościelną zasadę św. Wincentego z Lerynu z 430 r. “Trzymamy się tego co wszędzie, co zawsze, co przez wszystkich było wyznawane”.

Kościół Chrześcijańskokatolicki przyjął dokument doktrynalny wspólnoty “Deklaracja Kościoła Chrześcijańskokatolickiego w sprawie wiary, tożsamości i nauczania” w którym określone są zasady wiary, wykładnia tożsamości religijnej i administracyjnej Kościoła oraz nauczania.

Co wyróżnia Kościół Chrześcijańskokatolicki?

Nasz Kościół dąży do pełnej komunii ze wszystkimi wierzącymi którzy czczą Ojca w Duchu i prawdzie (J 4, 23), tak jak nauczał Jezus Chrystus.

Nasze duchowieństwo zgodnie ze wskazaniami pozostawionymi przez Ojców Kościoła pierwotnego, dobrowolnie podejmują decyzję o życiu w celibacie lub zawarciu związku małżeńskiego. Nasz Kościół obstaje przy stanowisku, że narzucanie rygoru w kwestiach dot. celibatu byłoby przeciwstawieniem się Bogu i skłanianiem się ku szatanowi, przed czym przestrzegał św. Paweł – Duch zaś otwarcie mówi, że w czasach ostatnich niektórzy odpadną od wiary, skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów. [Stanie się to] przez takich, którzy obłudnie kłamią, mając własne sumienie napiętnowane. Zabraniają oni wchodzić w związki małżeńskie, [nakazują] powstrzymywać się od pokarmów, które Bóg stworzył, aby je przyjmowali z dziękczynieniem wierzący i ci, którzy poznali prawdę. (1 Tm 4,1-3). Wierzymy, że celibat jest wyjątkowym ślubowaniem złożonym Ojcu i winien on wynikać z dobrowolności składającego przyrzeczenie do życia we wstrzemięźliwości.

Nasz Kościół jest zachowuje ustrój episkopalno-synodalny. Oznacza to, że na czele Kościoła stoi biskup który wybierany jest na ten urząd przez świeckich i duchownych członków zgromadzenia Kościoła tj. Synod, by wypełnić słowa Listu do Hebrajczyków – Każdy bowiem arcykapłan z ludzi brany, dla ludzi bywa ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. (Hbr 5, 1).

Na wzór “Mission ouvrière” (Misji robotniczej) nasi duchowni podejmują pracę zawodową. W ten sposób pokazują, że wiara ma swoje miejsce również w pracy. Stanowią Ciało Chrystusa wszędzie tam, gdzie są, nie tylko pełniąc posługę sakramentalną w oratoriach, kaplicach, kościołach.

Nasz Kościół jest Kościołem misyjnym. Głosimy Słowo Boże wszędzie tam, gdzie docierają nasi członkowie.

Praktykujemy gościnność eucharystyczną. Wierzymy, że wszyscy wierzący chrześcijanie zostali zaproszeni do udziału w Eucharystii.

Jak dołączyć do Kościoła Chrześcijańskokatolickiego?

Nasz Kościół jest otwarty na wszystkich tych, którzy chcą realizować swoje chrześcijaństwo poprzez sakramenty i misję głoszenia Słowa Bożego w codziennym życiu. W naszym Kościele istnieją trzy drogi przyłączenia się do wspólnoty Kościoła:

poprzez przyjęcie Chrztu Świętego – w przypadku osób które wcześniej nie przyjęły tego sakramentu (lub przyjęły go we wspólnotach które nie uznają chrztu trynitarnego;

poprzez przyjęcie Bierzmowania – w przypadku osób które wcześniej nie przyjęły tego sakramentu (lub przyjęły go we wspólnotach które praktykują konfirmację;

poprzez konwersję – czyli poprzez deklarację i akt zmiany wyznania oraz włączenie do społeczności wiernych Kościoła Chrześcijańskokatolickiego. Więcej o tym jak przebiega konwersja dowiedzieć się kontaktując się z najbliższą placówką Kościoła.

Kwestię przynależności do Kościoła Chrześcijańskokatolickiego traktujemy odpowiedzialnie. Nie zgadzamy się na prozelityzm, dlatego każdy kto chce uczestniczyć w życiu Kościoła Chrześcijańskokatolickiego jest informowany o tym jakie zasady wiary, zasady liturgiczne i administracyjne obowiązują w naszej wspólnocie,  aby w pełni świadomie i odpowiedzialnie móc zostać włączonym do wspólnoty Kościoła.

Informacje przed pierwszą wizytą w naszej wspólnocie

Nasz Kościół jest otwarty na wszystkich, dlatego zapraszamy Cię do odwiedzenia naszych wspólnot. Jednakże przed przybyciem zapoznaj się z poniższymi informacjami które pozwolą Ci się dobrze przygotować do pierwszej wizyty:

Eucharystia (Komunia Święta) jest zarezerwowana dla ochrzczonych, wyznających wiarę w rzeczywistą obecność Chrystusa w konsekrowanym chlebie i winie. W szczególności, przed przyjęciem Komunii, przystępujący proszony jest o zastanowienie się nad swoim życiem i pogodzenie się z Bogiem przez sakrament spowiedzi (powszechnej (lub jeżeli czuje taką potrzebę – indywidualnej), jeżeli pozostaje w stanie grzechu ciężkiego. Osoby odwiedzające po raz pierwszy nasze Misje i chcące uczestniczyć w Liturgii Eucharystycznej, proszone są o rozmowę z duchownym przed Liturgią, aby omówić sposób przyjmowania Eucharystii (w naszym Kościele Eucharystia udzielana jest pod dwoma postaciami).

Zgodnie z tradycją Kościołów Zachodnich chleb który konsekrujemy to chleb niekwaszony, który składa się z mąki pszennej i wody. Jeśli nie tolerujesz glutenu, porozmawiaj z duchownym, aby poprosić o chleb o niskiej zawartości glutenu lub inną opcję.

Musisz mieć świadomość, że niedzielna Liturgia w naszych wspólnotach lokalnych trwa około 1,5 godziny. 

Jesteśmy katolikami którzy czerpią doświadczenie i inspirację ruchu starokatolickiego, dlatego, że nasz Kościół i jego działalność opiera się na opiera się na starodawnych katolickich zasadach wiary i moralności. Zasady te zawarte są w księgach Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu oraz dogmatach i tradycji niepodzielonego Kościoła, które zostały określone na pierwszych siedmiu Soborach Powszechnych. Pomimo zbieżności nazw, nasza wspólnota nie jest powiązana z Kościołem Chrześcijańskokatolickim w Szwajcarii czy Chrześcijańsko-katolickim Kościołem w Niemczech. Nasz Kościół po staniu się samodzielnym wyznaniem posiada własną hierarchię z sukcesją apostolską, co daje możliwość sprawowania ważnych sakramentów przez duchowieństwo naszego Kościoła. 

Biskup Kościoła

Biskup Marcin Zdzisław Puchała – urodzony 12 listopada 1976 roku w Zgierzu.

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi oraz Policealnego Studium Techniki Farmaceutycznej w Tomaszowie Mazowieckim. W latach 90 XX wieku alumn Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Łódzkiej.

W 2018 roku złożył śluby zakonne. Święcenia diakonatu oraz prezbiteratu otrzymał kolejno 12 stycznia i 2 lutego 2019 roku. 14 września 2019 roku, decyzją Soboru Biskupów Ukraińskiego Apostolskiego Kościoła Prawosławnego wybrany biskupem dla eparchii polskiej. Święcenia biskupie odbyły się w Kijowie, w Świątyni Katedralnej Objawienia Pańskiego. Konsekratorami nowo wybranego biskupa byli arcybiskup Stefan (Negrebetsky), biskup lwowski i galicyjski Konstantyn oraz biskup boryspolski Siergiej. W lipcu 2020 roku Ukraiński Apostolski Kościół Prawosławny zlikwidował eparchię polską. Decyzją zwierzchnika ukraińskiej cerkwi biskup Puchała został mianowany egzarchą na Polskę. Po konsultacjach powołanego egzarchy z Soborem Biskupów UAKP zaprzestano tworzenia niezależnych prawosławnych struktur w Polsce. Od listopada 2020 roku Zwierzchnik Kościoła Chrześcijańskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Sukcesja apostolska

Fakt posiadania sukcesji apostolskiej przez Kościół Chrześcijańskokatolicki w Rzeczypospolitej Polskiej wynika z decyzji Synodu Ukraińskiej Apostolskiej Cerkwi Prawosławnej o udzieleniu święceń biskupich ks. Marcinowi Puchale – zwierzchnikowi Kościoła Chrześcijańskokatolickiego. Ten dar otrzymany od Kościoła Wschodniego pozwolił na ukonstytuowanie się hierarchii w naszym Kościele i zapewnienie nieprzerwanej sukcesji nauczania i urzędu biskupiego w nowej wspólnocie Kościoła lokalnego jakim niewątpliwie jest nasz Kościół.